• ThayTL
 • vandao2
 • daytusi
 • tranhducphat
 • benthayhocdao
 • khatthuc1
 • lopbatchanhdao
 • thanhanhniem1
 • amthat2
 • amthat3
 • tamthuphattu
 • huongdantusinh
 • quetsan
 • toduongtuyetson
 • thanhanhniem2
 • tinhtoa2
 • ttl3
 • phattuvandao1
 • vandaptusinh
 • chanhungphatgiao
 • amthat1
 • thanhanhniem3
 • lailamtoduong1
 • tinhtoa1
 • ttl1
 • phattuvandao3
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Tranh đức Phật
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử

Nghi thức Thọ Trai tại Tu Viện Chơn Lạc USA (Tài liệu + audio)

Vị tỳ kheo mới xuất gia tu hành giới luật chưa thanh tịnh, khi thọ nhận thực phẩm của đàn na thí chủ cúng dường phải làm gì? Sau đây là những lời ước nguyện của người tu sĩ mới xuất gia, giới luật chưa thanh tịnh, khi thọ nhận sự cúng dường. (Trích trong tập sách Pháp Tu Của Phật - ĐTL Thích Thông Lạc biên soạn)

Vị tỳ kheo phải làm gì khi thọ nhận của cúng dường

Ước nguyện trước khi thọ thực

Ước nguyện sau khi thọ thực