• vandaptusinh
 • huongdantusinh
 • thanhanhniem2
 • quetsan
 • thanhanhniem1
 • toduongtuyetson
 • tinhtoa1
 • phattuvandao3
 • lailamtoduong1
 • amthat1
 • ThayTL
 • tamthuphattu
 • khatthuc1
 • chanhungphatgiao
 • thanhanhniem3
 • ttl3
 • daytusi
 • ttl1
 • amthat2
 • benthayhocdao
 • amthat3
 • tranhducphat
 • lopbatchanhdao
 • vandao2
 • tinhtoa2
 • phattuvandao1
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
In bài này

THE FAITH - Tri Tuc

Lượt xem: 4279

 

 

LÒNG TIN

(Trưởng lão Thích Thông Lạc, trích NLGPD.2, TG. 2011, tr.287-289) 

 

LỜI PHẬT DẠY

Ðối với chúng con, bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm chỗ nương tựa”.

CHÚ GIẢI:

Xưa, đức Phật còn tại thế, chúng Tỳ Kheo nào tu tập chứng quả A La Hán đều tin vào đức Phật, vào pháp của đức Phật, còn ngược lại, chúng Tỳ Kheo nào không tin vào Phật, Pháp thì quả A La Hán kia không bao giờ đến với họ được. Cho nên, các vị Tỳ Kheo trong thời đó thường nói lên câu nói này trước đức Phật: “Ðối với chúng con, bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm chỗ nương tựa”.

Lòng tin ấy đã giúp họ sống đúng Phạm hạnh và thực hành nghiêm chỉnh không sai lời dạy, mặc dù lúc bấy giờ pháp môn của Bà La Môn rất thịnh hành cũng giống như pháp môn của Ðại Thừa hiện giờ vậy. Nhưng khi tin Phật họ đều ném bỏ giáo pháp Bà La Môn xuống như một chiếc giày rách, do đó, họ mới tu chứng quả A La Hán.

Nhưng dù sao thời đó cũng có nhiều người còn chấp chặt pháp môn của Bà La Môn. Ðại diện như Ðề Bà Ðạt Ða chống lại Phật và tìm mọi cách giết Phật.

Ảnh hưởng tư tưởng tinh thần diệt Phật giáo từ khi đức Phật còn tại thế. Hôm nay, tinh thần tư tưởng đó đã thể hiện và thành hình một Phật giáo kiểu mới “Phật giáo Ðại Thừa” mà hiện giờ mọi người đangtôn thờ, còn Phật giáo nguyên gốc thì ít có người biết đến. Nếu tại Việt Nam không có Hòa Thượng Minh Châu dịch tạng kinh Nguyên Thủy Nikaya thì giờnày tín đồ Phật giáo sẽ ra sao? Còn biết Phật giáo nữa không? Giáo lý Ðại Thừa gần như phủ kín chánh pháp của Phật. Có phải không hỡi các bạn?

Ðọc lại những lời Phật dạy và lòng tin của chúng Thánh Tăng ngày xưa và xét lại ngày nay chúng tôi dạy các bạn tu hành, bạn nào tin nơi chúng tôi thì bạn ấy có giải thoát; bạn nào không tin nơi chúng tôi, thường tin kinh sách Ðại Thừa và Thiền Tông, sống đời sống phá giới, phạm giới, bẻ vụn giới, bạn ấy sẽ không có giải thoát và còn đi vào con đường bỉ thử danh lợi, nên thường chê bai, kích bác người khác thế này, thế kia. Nhưng cuối cùng bạn ấy tu hành cũng chẳng tới đâu, chỉ có uốn ba tấc lưỡi lừa đảo những người khác chưa thông giáo lý của Phật, chứ không thể lừa đảo những người sống có Phạm hạnh, có Thiền định, có Tam Minh.

Khi đọc lại những lời hứa hẹn tin tưởng vào đức Phật của chúng Thánh Tăng trên đây,chúng tôi mới thấm thía so sánh những người đệ tử thời nay của mình. Khi bước ra khỏi cổng chùa hạt cơm còn dính kẻ răng, thế mà nói những lời vong ơn, phụ nghĩa, chẳng khác nào Ðề Bà Ðạt Ða ngày xưa đối với đức Phật vậy.

Translated by Tri Tuc

THE FAITH

(Thera Thich Thong Lac, extracted from
LGPD (The Buddha’s Original Teachings), Book 2, permitted to print and disseminate by TG. 2011, pp.287-289)

BUDDHA’S TEACHING:

"For us, Exalted one, all Dhammas we are taken the Exalted One as the basis, taken the Exalted One as shelters."

NOTE:

In the past, when the Buddha still lived, Bhikkhus attained Arahantship, they all believed in the Buddha, into Dhammas of the Buddha, in contrary, if Bhikkhus did not believe in the Buddha, in the Dhammas, then Arahantship never came to them. Therefore, monks at that time who often spoke this saying in the present of the Buddha: "For us, the Exalted one, all Dhammas are taken the Exalted One as the basis, taken the Exalted One as shelters."

His faith had helped them to live right as the Brahman Morals and practiced strictly, not wrong the Buddha’s teachings, although at that time the Brahmanism so prevalent just as the teachings of Mahayana now. But when they all believed in the Buddha’s Dhammas they casted away Brahmanism as a torn shoe, so they attained Arahantship.

Anyhow, at that time, there were a lot of people still clinging the teachings of Brahmanism. Representative as Devadatta against the Buddha and he sought the way to kill him.

Destroying Buddhism spirit pervaded since the Buddha still alived. Today, that spirit was expressed and forming "Mahayana Buddhism"  a new style of Buddhism that people now worshiped, the original Buddhism is less well known. In Vietnam, if Venerable Minh Chau did not translate Nikaya Theravada, the original teachings of the Buddha, we do not know the Vietnamese Buddhism will be like? Do people still know the Buddhist? Mahayana teachings covered almost the Buddha Dhammas. Do not right you dear friends?

Read again the Buddha's teachings and the faith of the ancient Holy Bhikkhus and comparing with today, if you believe in our teachings, if you believe in us, you have liberation; you do not believe in us, always believe in Mahayana Sutras and Zen, live a life violated precepts, break precepts, crumble precepts, that one would not have liberation, and he still goes on the road of distinguishing self and others, fame and profit, often decry and criticize others. That person practices to nowhere, only uses his tongue to scam others not understanding the Buddha's teachings, but he can not scam people that lived with Holy lifes, having four Saint Concentrations, having Sanming.

When read again the trust of the Holy monks in the old days, we compare with the faith of our disciples today, we are poignant. When they walked out of the entrance of the monastery, the rice was stuck at the teeth, they say the words denying grace, denying sentimental, no different from the old days Devadatta against the Buddha.

Đang có 71 khách và không thành viên đang online

Lượt xem
451
Các bài viết
1441
Số lần xem các bài viết
9090240