• tamthuphattu
 • huongdantusinh
 • ttl1
 • thanhanhniem2
 • amthat3
 • tinhtoa1
 • vandao2
 • ttl3
 • thanhanhniem3
 • amthat2
 • tinhtoa2
 • lopbatchanhdao
 • phattuvandao3
 • vandaptusinh
 • tranhducphat
 • benthayhocdao
 • toduongtuyetson
 • ThayTL
 • chanhungphatgiao
 • lailamtoduong1
 • amthat1
 • phattuvandao1
 • quetsan
 • daytusi
 • khatthuc1
 • thanhanhniem1
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Tranh đức Phật
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Am thất
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
In bài này

SUMMARY OF THE BUDDHISM PRACTICE WAY - Bao An

Lượt xem: 7723

 

BẢNG TÓM LƯỢC ĐƯỜNG LỐI TU TẬP CỦA PHẬT GIÁO.

ĐỨC NHẪN NHỤC

Trước tiên một người muốn tu theo Phật giáo còn trong chiếc áo người cư sĩ thì hằng ngày phải tu tập đức hạnh nhân bản – nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Muốn sống đạo đức như vậy thì nên lấy năm đức của Phật giáo mà làm nền tảng cho sự sống:

1- Ðức Hiếu Sinh

2- Ðức Ly Tham

3- Ðức Chung Thủy

4- Ðức Thành Thật

5- Ðức Minh Mẩn

Khi muốn sống đúng được năm đức hạnh này thì phải học tập để biết cách sống với mọi người bằng sự thể hiện đức hạnh NHẪN NHỤC. Bởi vì trong cuộc sống thường chung đụng với mọi người nên có nhiều ác pháp xảy ra. Ác pháp xảy ra thường mang đến sự khổ đau cho loài người. Muốn ngăn chặn những sự đau khổ này thì phải diệt trừ ác pháp. Ác pháp đầu tiên thì chỉ có đức hạnh NHẪN NHỤC mới dẹp trừ được mà thôi. Khi ác pháp được dẹp trừ thì trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta mới có sự bình an, yên vui. Trong cuộc sống dù gặp muôn vàn ác pháp như thế nào thì đức hạnh NHẪN NHỤC sẽ giúp cho quý vị thoát ra mọi nỗi khổ đau. Vì vậy hạnh nhẫn nhục là hàng đầu trong sự tu tập theo Phật giáo, nó là phong cách sống cao thượng hơn mọi người. Quý vị cần nên nhớ điều đó.

Người sống với đức nhẫn nhục là sống không làm khổ mình, khổ người, quý vị có thấy điều này không? Ai sống được với đức nhẫn nhục là nâng cao sự sống của mình ngang hàng với những Thánh nhân. Bởi vậy muốn làm Thánh mà không sống được với đức nhẫn nhục thì không thể làm Thánh được. Những bậc Thánh hơn người là những người biết sống với đức nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng. Trong cuộc sống này nếu ai biết sống nhẫn nhục là người biết sống đem lại sự an vui cho mình và mọi người. Vì đức hạnh nhẫn nhục luôn luôn không làm khổ mình khổ người. Sống  hạnh nhẫn nhục như thế nào?

1- Người ta chửi mình, mình không nên chửi lại. Ðó là hạnh nhẫn nhục.

2- Người ta đánh mình, mình không nên đánh lại. Ðó là hạnh nhẫn nhục.

3- Người ta nói dối, không thật, nhưng mình không nên chỉnh sửa sai những điều đó, vì chỉnh sửa sai những điều đó người ta sẽ xấu hổ sinh thù oán. Ðó là hạnh nhẫn nhục.

4- Người ta nói nặng lời với mình, nói những lời nói thô lỗ, mình không nên nặng lời và dùng những lời nói thô lỗ với họ. Vì dùng những lời nói qua lại như vậy chẳng khác nào như chửi mắng nhau. Ðó không phải là đức hạnh nhẫn nhục.

5- Người ta nói xấu mình, nhưng mình không nói xấu lại. Ðó là đức hạnh nhẫn nhục.

6- Người ta hay tranh luận hơn thua với mình thì mình nên tránh không nên tranh luận hơn thua với họ, vì tranh luận hơn thua như vậy là thiếu đức nhẫn nhục.

7- Người nói đúng, nói sai mình chỉ biết làm thinh, không nói đúng sai, nói phải trái, mặc dù chúng ta biết rất rõ đúng sai phải trái nhưng không phê phán ai cả. Ðó là hạnh nhẫn nhục.

8- Người ta cho mình ăn cái gì thì mình ăn cái nấy không chê dỡ hay khen ngon. Ðó là hạnh nhẫn nhục.

Translated by Bao AN

SUMMARY OF THE BUDDHISM PRACTICE WAY

VIRTUE OF PATIENCE

First of all, if one person wants to practice the Buddhism which still in shirts of lay people, has to practice conduct of humane - cause and effect, mustn’t suffer himself  and other people and all living beings as well. To live such an ethical life, it should let the five Buddhism’s conductsbe the foundation for life:

1 – Virtue of be kind to living beings

2 – Virtue of dispassion

3– Virtue of sincerity

4 – Virtue of truth

5 – Virtue of knowledge

When you want to live right in accordance with these five virtues, you have to study how to live well with other people by the expression of virtue of PATIENCE.. Since, normally, there are many troubles you can get with others,there would be numerous evil things occur. Evil things, once happen, often bring sufferings to man. To stop the sufferings, evil things must be eradicated. Only virtue of PATIENCEcan eliminate the first evil thing. Once they were removed,peace and happiness would come to our daily lives. In life, despite having numerous such how evil things like that, virtue of  PATIENCE will help you escape from all of sufferings. So, virtue of patience is the most important one in the practice of Buddhism, it is the more noble lifestyle than people. Lady and gentle men, you all should remember that.

The person who lives  with conduct of patience, does not suffer himself or herself, and other people, you see that? Who lives with virtue of patience is improving his life on par with Saints. So if one person that wants to be Saint but can not lives with patience, it should not be successful. Outstanding saints are who know how to live with patience, adaptation, consentaneity. In this life, if one lives with the patience is a person who knows how to bring happiness to himself/or herself and to everyone. As virtue of patience is always not being suffer himself or herself and suffering people. So, what is living with patience? 

1 – Someone vituperates you , you should not curse back. That is virtue of patience.

2 - Someone hits you,  you should not fight back. That is virtue of patience.

3 – People tell lie, not true words , but you should not edit the these wrong things, because editing these wrong things causesthose people be ashamed and hate you. That is patience.

4 - They say serious words to you, saying rude words, you should not use strong and rude words to them. Because use of these words just like scolding each other. It is not the virtue of patience.

5 - They speak badly of you, but don’t you bite back to them. That is virtue of patience.

6 -  Someone usually argues with you, you should avoid debate with them, because such debate like that isimpatience.

7 – Whether it is right or wrong, you just keep silent, do not say it is right or wrong.Though we do know exactly what the fact is, but do not criticise anyone. That is the patience.

8 – Whatever we eat,  do not praise and blame. That is the patience.

Đang có 64 khách và không thành viên đang online

Lượt xem
451
Các bài viết
1441
Số lần xem các bài viết
9089897