• phattuvandao3
 • thanhanhniem3
 • ttl3
 • ttl1
 • tranhducphat
 • thanhanhniem1
 • amthat2
 • amthat3
 • tamthuphattu
 • daytusi
 • benthayhocdao
 • lopbatchanhdao
 • khatthuc1
 • huongdantusinh
 • tinhtoa2
 • thanhanhniem2
 • vandaptusinh
 • tinhtoa1
 • vandao2
 • lailamtoduong1
 • toduongtuyetson
 • ThayTL
 • quetsan
 • amthat1
 • phattuvandao1
 • chanhungphatgiao
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Thầy Thông Lạc
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Am thất
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc viết sách
In bài này

Right Faith - Tam Thuan

Lượt xem: 4908

 

Các Vị Ở Kesaputta

(Kinh Tăng Chi Bộ CHƯƠNG III: CHƯƠNG BA PHÁP V. Phẩm Nhỏ -65.- Các Vị Ở Kesaputta 1-17)

1.- Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn đang đi du hành giữa dân chúng Kosala, cùng với đại chúng Tỷ-kheo, đi đến thị trấn của các người Kàlàmà tên là Kesaputta. Các người Kàlàmà ở Kesaputta được nghe: “Sa-môn Gotama là Thích tử, xuất gia từ dòng họ Thích ca đã đến Kesaputta. Tiếng đồn tốt đẹp như sau được truyền đi về Sa-môn Gotama: “Ngài là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác ...Với thắng trí, Ngài tựthân chứng ngộ thế giới này cùng với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng với chúng Sa-môn, Bàla-môn, các loài Trời và Người. Khi đã chứng ngộ, Ngài còn tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ văn nghĩa. Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch. Lành thay, nếu chúng tôi được yết kiến một vị A-la-hán như vậy”.

2.- Rồi các người Kàlàmà ở Kesaputta đi đến Thế Tôn; sau khi đến, có người đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên; có người nói lên với Thế Tôn những lời chào đón thăm hỏi, sau khi nói lên những lời chào đón thăm hỏi thân hữu rồi ngồi xuống một bên; có người chắp tay vái chào Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên; có người xưng tên và dòng họ rồi ngồi xuống một bên; có người im lặng rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các người Kàlàmà ở Kesaputta bạch Thế Tôn:

- Có một số Sa-môn, Bà-la-môn, bạch Thế Tôn, đi đến Kesaputta. Họ làm sáng tỏ, làm chói sáng quan điểm của mình, nhưng họ bài xích quan điểm người khác, khinh miệt, chê bai, xuyên tạc. Bạch Thế Tôn, và một số Sa-môn, Bà-la-môn khác cũng đi đến Kesaputta, Họ làm sáng tỏ, làm chói sáng quan điểm của mình, nhưng họ bài xích quan điểm người khác, khinh miệt, chê bai, xuyên tạc. Ðối với họ, bạch Thế Tôn, chúng con có những nghi ngờ phân vân: “Trong những Tôn giả Sa-môn này, ai nói sự thật, ai nói láo?”

3. - Ðương nhiên, này các Kàlàmà, các Ông có những nghi ngờ! Ðương nhiên, này các Kàlàmà, các Ông có những phân vân! Trong những trường hợp đáng nghi ngờ, các Ông đương nhiên khởi lên phân vân. Này các Kàlàmà, chớ có tin vì nghe truyền thuyết; chớ có tin vì theo truyền thống; chớ có tin vì nghe theo người ta nói; chớ có tin vì được Kinh Tạng truyền tụng; chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình; chớ có tin vì đúng theo một lập trường; chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện; chớ có tin vì phù hợp vớiđịnh kiến; chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền, chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc đạo sư của mình. Nhưng này các Kàlàmà, khi nào tự mình biết rõ như sau: “Các pháp này là bất thiện; Các pháp này là có tội; Các pháp này bị các người có trí chỉ trích; Các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh khổ đau”, thời này Kàlàmà, hãy từ bỏ chúng!

4. - Các Ông nghĩ thế nào, này Kàlàmà! Lòng tham khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậylà đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh?

- Bất hạnh, bạch Thế Tôn.

- Người này có tham, này các Kàlàmà, bị tham chinh phục, tâm bị xâm chiếm, giết các sinh vật, lấy của không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy, có làm cho người ấy bất hạnh đau khổ lâu dài hay không?

- Thưa có, bạch Thế Tôn.

5. - Các Ông nghĩ thế nào, này các Kàlàmà, lòng sân khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh?

- Bất hạnh, bạch Thế Tôn.

- Người này có sân, này các Kàlàmà, bị sân chinh phục, tâm bị xâm chiếm, giết các sinh vật, lấy của không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy, có làm cho người ấy bất hạnh đau khổ lâu dài hay không?

- Thưa có, bạch Thế Tôn.

6.- Các Ông nghĩ thế nào, này các Kàlàmà, lòng si khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh?

- Bất hạnh, bạch Thế Tôn.

- Người này có si, này các Kàlàmà, bị si chinh phục, tâm bị xâm chiếm, giết các sinh vật, lấy của không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy, có làm cho người ấy bất hạnh đau khổ lâu dài hay không?

- Thưa có, bạch Thế Tôn.

7. - Các Ông nghĩ thế nào, này các Kàlàmà, các pháp này là thiện hay bất thiện?

- Là bất thiện, bạch Thế Tôn.

- Có tội hay không có tội?

- Có tội, bạch Thế Tôn.

- Bị người có trí quở trách hay không bị người có trí quở trách?

- Bị người có trí quở trách, bạch Thế Tôn.

- Nếu được thực hiện, được chấp nhận, có đưa đến bất hạnh đau khổ không? hay ở đây, là như thế nào?

- Ðược thực hiện, được chấp nhận, bạch Thế Tôn, chúng đưa đến bất hạnh, đau khổ, ở đây, đối với chúng con là vậy.

8.- Như vậy, này các Kàlàmà, điều Ta vừa nói với các Ông: “Chớ có tin vì nghe theo truyền thống; chớ có tin vì nghe theo người ta nói; chớ có tin vì được Kinh Tạng truyền tụng; chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình; chớ có tin vì đúng theo một lập trường; chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền, chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc đạo sư của mình. Nhưng này các Kàlàmà, khi nào tự mình biết rõ như sau: “Các pháp này là bất thiện; Các pháp này là có tội; Các pháp này bị các người có trí quở trách; Các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh khổ đau”, thời này Kàlàmà, hãy từ bỏ chúng! Ðiều đã được nói lên như vậy, chính do duyên như vậy được nói lên.

9.Này các Kàlàmà, chớ có tin vì nghe theo truyền thống; chớ có tin vì nghe theo người ta nói; chớ có tin vì được Kinh Tạng truyền tụng; chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình; chớ có tin vì đúng theo một lập trường; chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền, chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc đạo sư của mình. 

Nhưng này các Kàlàmà, khi nào tự mình biết như sau: “Các pháp này là thiện; Các pháp này là không có tội; Các pháp này không bị các người có trí chỉ trích; Các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến hạnh phúc an lạc”, thời này Kàlàmà, hãy từ đạt đến và an trú!

10.- Các Ông nghĩ thế nào, này các Kàlàmà, không tham, khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy, là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh cho người ấy?

- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn.

- Người này không tham, này các Kàlàmà, không bị tham chinh phục, tâm không bị xâm chiếm, không giết các sinh vật, không lấy của không cho, không đi đến vợ người, không nói láo, khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy, có làm cho người ấy hạnh phúc an lạc lâu dài hay không?

- Thưa có, bạch Thế Tôn.

11. - Các Ông nghĩ thế nào, này các Kàlàmà, không sân, khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh cho người ấy?

- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn.

- Người này không sân, này các Kàlàmà, không bị sân chinh phục, tâm không bị xâm chiếm, không giết các sinh vật, không lấy của không cho, không đi đến vợ người, không nói láo, khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy, có đem lại đem lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho người ấy hay không?

- Thưa có, bạch Thế Tôn.

12. - Các Ông nghĩ thế nào, này các Kàlàmà, không si khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh cho người ấy?

- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn.

- Người này không si, này các Kàlàmà, không bị si chinh phục, tâm không bị xâm chiếm, không giết các sinh vật, không lấy của không cho, không đi đến vợ người, không nói láo, khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy, có đem lại hạnh phúc an lạc lâu dài cho người ấy bất hay không?

- Thưa có, bạch Thế Tôn.

13. - Các Ông nghĩ thế nào, này các Kàlàmà, các pháp này là thiện hay bất thiện?

- Là thiện, bạch Thế Tôn.

- Các pháp này là có tội hay không có tội?

- Không có tội, bạch Thế Tôn.

- Bị người có trí quở trách hay được người có trí tán thán?

- Ðược người trí tán thán, bạch Thế Tôn.

- Nếu được thực hiện, được chấp nhận, có đưa đến hạnh phúc an lạc không, hay ở đây, là như thế nào?

- Ðược thực hiện, được chấp nhận, bạch Thế Tôn, chúng đưa đến hạnh phúc, an lạc. Ở đây, đối với chúng con là vậy.

14. - Như vậy, này các Kàlàmà, điều Ta vừa nói với các Ông: “Chớ có tin vì nghe theo truyền thuyết; chớ có tin vì nghe theo truyền thống, chớ có tin vì nghe theo người ta nói; chớ có tin vì được Kinh Tạng truyền tụng; chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình; chớ có tin vì đúng theo một lập trường; chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền, chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc đạo sư của mình. Nhưng này các Kàlàmà, khi nào tự mình biết rõ như sau: “Các pháp này là thiện; Các pháp này là không có tội; Các pháp này được người có trí tán thán; Các pháp này nếu được thực hiện, được chấp nhận đưa đến hạnh phúc an lạc”, thời này Kàlàmà, hãy chứng đạt và an trú! Ðiều đã được nói lên như vậy, chính do duyên như vậy được nói lên.

15.- Này các Kàlàmà, vị Thánh đệ tử nào ly tham, ly sân, ly si như vậy, tỉnh giác, chánh niệm, với tâm câu hữu với từ, an trú biến mãn một phương; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như vậy phía trên, phía dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân; với tâm câu hữu với bi, an trú biến mãn một phương; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như vậy phía trên, phía dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với bi, quảng đại, vô biên, không hận, không sân; với tâm câu hữu với hỉ, an trú biến mãn một phương; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như vậy phía trên, phía dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với hỉ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân; với tâm câu hữu với xả, an trú biến mãn một phương; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như vậy phía trên, phía dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Thánh đệ tử ấy, nàycác Kàlàmà, với tâm không oán như vậy, không sân như vậy, không uế nhiễm như vậy, thanh tịnh như vậy, ngay trong hiện tại, người ấy đạt được bốn sự an ủi. 

16. –“Nếu có đời sau, nếu có kết quả dị thục các nghiệp thiện ác, sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ sanh lên cõi thiện, cõi trời, coi đời này”; đây là an ủi thứ nhất vị ấy có được. “Nếu không có đời sau, nếu không có kết quả dị thục các nghiệp thiện ác thời ở đây, trong hiện tại, ta tự sống với tâm không oán, không sân, không phiền não, được an lạc”; đây là an ủi thứ hai vị ấy có được. Nếu việc ác có làm, nhưng ta không có tâm ác đối với ai cả, và nếu ta không làm điều ác, sao ta có thể cảm thọ khổ đau được”; đây là an ủi thứ ba vị ấy có được. “Nếu việc ác không có làm, như vậy, cả hai phương diện ta quán thấy ta hoàn toàn thanh tịnh”; đây là an ủi thứ tư vị ấy có được. Thánh đệ tử ấy, này các Kàlàmà, với tâm không oán như vậy, với tâm không sân như vậy, với tâm không uế nhiễm như vậy, với tâm thanh tịnh như vậy, ngay trong hiện tại, vị có được bốn an ủi này.

17. - Sự việc là như vậy, bạch Thế Tôn! Sự việc là như vậy, bạch Thiện Thệ! Thánh đệ tử ấy, bạch Thế Tôn, với tâm không oán như vậy, với tâm không sân như vậy, với tâm không uế nhiễm như vậy, với tâm thanh tịnh như vậy, ngay trong hiện tại, vị có được bốn an ủi: “Nếu có đời sau, nếu có kết quả dị thục các nghiệp thiện ác, sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ được sanh lên cõi thiện, cõi Trời, cõi đời này”;đây là an ủi thứ nhất vị ấy có được. “Nếu không có đời sau, nếu không có kết quả dị thục các nghiệp thiện ác thời ở đây, trong hiện tại, ta tự sống với tâm không oán, không sân, không phiền não, được an lạc”; đây là an ủi thứ hai vị ấy có được. Nếu việc ác có làm, nhưng ta không có tâm ác đối với ai cả, và nếu ta không làm điều ác, sao ta có thể cảm thọ khổ đau được”; đây là an ủi thứ ba vị ấy có được. “Nếu việc ác không có làm, như vậy, cả hai phương diện, ta quán thấy ta hoàn toàn thanh tịnh”; đây là an ủi thứ tư vị ấy có được. Vị Thánh đệ tử ấy, bạch Thế Tôn, với tâm không oán như vậy, với tâm không sân như vậy, với tâm không uế nhiễm như vậy, với tâm thanh tịnh như vậy, ngay trong hiện tại, vị có được bốn an ủi này. Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ đi lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, pháp được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Chúng con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp, quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, chúng con xin trọn đời quy ngưỡng.

Tranlated by Tam Thuan

To the Kālāmas in Kesaputta - 

(Anguttara Nikāya, Chap III, Chapter of the Three Methods. V- Little Verses - 65 - To the Kālāmas in Kesaputta 1-17)

1.- Thus have I heard. On one occasion the Revered was touring among Kosala people together with the large Sangha of monks to a town of the Kālāmas named Kesaputta. The Kālāmas of Kesaputta heard: “Ascetic Gotama, who is the Sakyan son and left home from a Sakyan family, has arrived at Kesaputta. A  good rumour about Ascetic Gotama has been circulating: “He is the Revered, an Arahant, the Right Supreme Realization … He realized on his own this world with its devas, with Māra, with Brahmā, with its ascetics, Heavenly-kind and human-kind through his supreme wisdom. Having realized, he’s also delivered sermon on what he realized. He’s given surmon on pre-goodness, mid-goodness and post-goodness: full of meaning and expressions; He’s taught the full completely pure holiness. Now it is good to see such an Arahant”.

 2.- Then the Kālāmas of Kesaputta approached the Revered. Some paid homage to him then sat down aside; some exchanged greetings with him and, after their greetings and cordial words, sat down aside; some clasped his hands saluting the Revered then sat down aside; some said his name and surname then sat down aside; some remained silent then sat down aside. Then the Kālāmas said to the Revered: 

- “There were, Revered, some Ascetics and Brahmins who came to Kesaputta. They illuminated and made brilliant their point of view, but disparaged, disdained, reviled and misquoted the others’. Then, Revered, some other Ascetics and Brahmins came to Kesaputta, they also illuminated and made brilliant their point of view, but disparaged, disdained, reviled and misquoted the others’. We had, Revered, suspicions about them: “Which of these Ascetics were telling the truth and which were telling lie?”

3.- Of course, Kālāmas, you were perplexed! Of course, Kalamas, you were in doubt! Perplexity has certainly arisen in you as to doubtful situations.Kalamas, do not ground your faith on the legend; do not ground your faith on the tradition; do not ground your faith on the hearsay; do not ground your faith on the circulation of the Scriptures; do not ground your faith on the metaphysical reasoning; do not ground your faith on what are only right from one standpoint; do not ground your faith on the cursory consideration of the data; do not ground your faith on what accord with your own preconception; do not ground your faith on words from the position of power; do not ground your faith on an Ascetic’s being your master. But when, Kalamas, you yourself clearly know: “These things are evil; these things are sinful; these things are criticized by the wise; these things, if accepted and practiced, lead to misery and sufferings”, then Kalamas, abandon them!

4.- What do you think, Kālāmas? When desire arises in a person, will such arising bring happiness or unhappiness?

- Unhappiness, Revered.

- Kālāmas, This person, who has desire, is conquered by desire and whose mind is invaded, will slaughter the beings, take what are not given, go to the other’s wife, tell lies and prompt others to do likewise. Will that conduce to his unhappiness and suffering for a long time?

- Yes, Revered.

5.- What do you think, Kālāmas? When anger arises in a person, will such arising bring happiness or unhappiness?

- Unhappiness, Revered.

- Kālāmas, This person, who has anger, is conquered by anger and whose mind is invaded, will slaughter the beings, take what are not given, go to the other’s wife, tell lies and prompt others to do likewise. Will that conduce to his unhappiness and suffering for a long time?

- Yes, Revered.

6.- What do you think, Kālāmas? When delusion arises in a person, will such arising bring happiness or unhappiness?- Unhappiness, Revered.

- Kālāmas, This person, who has delusion, is conquered by delusion and whose mind is invaded, will slaughter the beings, take what are not given, go to the other’s wife, tell lies and prompt others to do likewise. Will that conduce to his unhappiness and suffering for a long time?

- Yes, Revered. 

7.- What do you think, Kālāmas? Are these things good or evil?

- Evil, Revered.

- Sinful or sinless?

- Sinful, Revered.

- Criticized or not criticized by the wise?

- Criticized by the wise, Revered.

- If accepted and practiced, do they lead to unhappiness and suffering or not, or how is it in this case? 

- If accepted and practiced, Revered, they do lead to unhappiness and suffering. For us it is like that in this case.”

8.- Thus I’ve just said to you Kalamas: “do not ground your faith on the legend; do not ground your faith on the tradition; do not ground your faith on the hearsay; do not ground your faith on the circulation of the Scriptures; do not ground your faith on the metaphysical reasoning; do not ground your faith on what are only right from one standpoint; do not ground your faith on the cursory consideration of the data; do not ground your faith on what accord with your own preconception; do not ground your faith on words from the position of power; do not ground your faith on an Ascetic’s being your master. But when, Kalamas, you yourself clearly know: “These things are evil; these things are sinful; these things are criticized by the wise; these things, if accepted and practiced, lead to misery and sufferings”, then Kalamas, abandon them!”. That is what thus said and was said for such a reason.

9.Kalamas, do not ground your faith on the legend; do not ground your faith on the tradition; do not ground your faith on the hearsay; do not ground your faith on the circulation of the Scriptures; do not ground your faith on the metaphysical reasoning; do not ground your faith on what are only right from one standpoint; do not ground your faith on the cursory consideration of the data; do not ground your faith on what accord with your own preconception; do not ground your faith on words from the position of power; do not ground your faith on an Ascetic’s being your master.

But when, Kalamas, you yourself clearly know: “These things are good; these things are not sinful; these things are praised by the wise; these things, if accepted and practiced, lead to happiness and peacefulness”, then Kalamas, attain them and peacefully abide!

10.- What do you think, Kālāmas? When non-desire arises in a person’s mind, will such arising bring him happiness or unhappiness?

- Happiness, Revered. 

- Kālāmas, This person, who does not have desire, is not conquered by desire and whose mind is not invaded, won’t slaughter the beings, take what are not given, go to the other’s wife, tell lies and prompt others to do likewise. Will that conduce to his happiness and peacefulness for a long time?

- Yes, Revered. 

11.- What do you think, Kālāmas? When non-anger arises in a person, will such arising bring happiness or unhappiness?

- Happiness, Revered.

- Kālāmas, This person, who does not have anger, is not conquered by anger and whose mind is not invaded, won’t slaughter the beings, take what are not given, go to the other’s wife, tell lies and prompt others to do likewise. Will that conduce to his happiness and peacefulness for a long time?

- Yes, Revered. 

12.- What do you think, Kālāmas? When non-delusion arises in a person, will such arising bring happiness or unhappiness?

- Happiness, Revered.

- Kālāmas, This person, who does not have delusion, is not conquered by delusion and whose mind is not invaded, won’t slaughter the beings, take what are not given, go to the other’s wife, tell lies and prompt others to do likewise. Will that conduce to his happiness and peacefulness for a long time?

- Yes, Revered. 

13.- What do you think, Kālāmas? Are these things good or evil?

- Good, Revered.

- Sinful or sinless?

- Sinless, Revered.

- Criticized or praised by the wise?

- Praised by the wise, Revered. 

- If accepted and practiced, do they lead to happiness and peacefulness or not, or how is it in this case?

- If accepted and practiced, Revered, they do lead to happiness and peacefulness. For us it is like that in this case.”

14.- Thus I’ve just said to you Kalamas: “do not ground your faith on the legend; do not ground your faith on the tradition; do not ground your faith on the hearsay; do not ground your faith on the circulation of the Scriptures; do not ground your faith on the metaphysical reasoning; do not ground your faith on what are only right from one standpoint; do not ground your faith on the cursory consideration of the data; do not ground your faith on what accord with your own preconception; do not ground your faith on words from the position of power; do not ground your faith on an Ascetic’s being your master. But when, Kalamas, you yourself clearly know: “These things are good; these things are not sinful; these things are praised by the wise; these things, if accepted and practiced, lead to happiness and peacefulness”, then Kalamas, attain them and peacefully abide!”. That is what thus said and was said for such a reason.

15.- “Kālāmas, the holy disciple who thus keeps himself from desire, from anger and from delusion would be clearly sensible, be right mindful, peacefully abide with his mind imbued with benevolence pervading one quarter; likewise in the second quarter; likewise in the third quarter; likewise in the fourth quarter; Thus above, below, across, all over the world, in all quarters and boundlessly does he peacefully abide in the pervasion of a mind imbued with benevolence: broad-hearted, generous, boundless, without hatred, without anger; his mind imbued with compassion pervading one quarter; likewise in the second quarter; likewise in the third quarter; likewise in the fourth quarter; Thus above, below, across, all over the world, in all quarters and boundlessly does he peacefully abide in the pervasion of a mind imbued with compassion: broad-hearted, generous, boundless, without hatred, without anger. His mind imbued with gladness pervading one quarter; likewise in the second quarter; likewise in the third quarter; likewise in the fourth quarter; Thus above, below, across, all over the world, in all quarters and boundlessly does he peacefully abide in the pervasion of a mind imbued with gladness: broad-hearted, generous, boundless, without hatred, without anger. His mind imbued with renunciation pervading one quarter; likewise in the second quarter; likewise in the third quarter; likewise in the fourth quarter; Thus above, below, across, all over the world, in all quarters and boundlessly does he peacefully abide in the pervasion of a mind imbued with renunciation: broad-hearted, generous, boundless, without hatred, without anger. Kālāmas, that holy disciple with such a mind devoid of enmity, devoid of anger, so incorruptible, so pure gains the four assurances right here and now.

16.- “If there are afterlife and good or evil karma’s effects, I shall be born in a good world, in a heavenly world or in this life after passing away”; this is the first assurance he gets. “If there is neither afterlife nor good and evil karma’s effects, still right here and now I shall live with a mind devoid of enmity, devoid of anger, devoid of  trouble and be peaceful”; this is the second assurance he gets. “If evil is done but I am not evil-minded toward anyone, and howcome I undergo sufferings if I don’t commit any evil?”; this is the third assurance he gets. “If evil is not done I find myself completely pure in both respects”; this is the fourth assurance he gets. Kalamas,that holy disciple with such a mind devoid of enmity, devoid of anger, so incorruptible, so pure gains those four assurances right here and now. 

17.- So that’s that, Revered! So that’s that, Goodness! The holy disciple, Revered, with such a mind devoid of enmity, devoid of anger, so incorruptible, so pure gains the four assurances right here and now: “If there are afterlife and good or evil karma’s effects, I shall be born in a good world, in a heavenly world or in this life after passing away”; this is the first assurance he gets. “If there is neither afterlife nor good and evil karma’s effects, still right here and now I shall live with a mind devoid of enmity, devoid of anger, devoid of  trouble and be peaceful”; this is the second assurance he gets. “If evil is done but I am not evil-minded toward anyone, and howcome I undergo sufferings if I don’t commit any evil?”; this is the third assurance he gets. “If evil is not done I find myself completely pure in both respects”; this is the fourth assurance he gets. That holy disciple, Revered, with such a mind devoid of enmity, devoid of anger, so incorruptible, so pure gains those four assurances right here and now.How amazing, Revered! How amazing, Revered! It is like a person who sets upright what were overturned, exposes what were covered up, shows the way to those stepping astray, brings the light into the darkness for those who have eyes to see forms. Similarly, the Right Method has been set forth and explained in various ways by Revered. We now follow the Revered, follow the Dhamma and the Sangha of monks. Please accept us as lay disciples, we would like to follow respectfully all our lives from now till passing away”.

(Translated by Tâm Thuận)

Đang có 51 khách và không thành viên đang online

Lượt xem
451
Các bài viết
1441
Số lần xem các bài viết
9089854