• amthat1
 • thanhanhniem3
 • huongdantusinh
 • thanhanhniem1
 • tinhtoa1
 • lopbatchanhdao
 • ttl3
 • thanhanhniem2
 • vandaptusinh
 • tranhducphat
 • amthat2
 • benthayhocdao
 • ttl1
 • phattuvandao3
 • quetsan
 • toduongtuyetson
 • chanhungphatgiao
 • daytusi
 • phattuvandao1
 • tamthuphattu
 • vandao2
 • tinhtoa2
 • lailamtoduong1
 • khatthuc1
 • ThayTL
 • amthat3
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực

Giới Đức Làm Người

Sách gồm 2 tập, giải thích rõ 100 giới chúng học trong bộ giới bổn Patimokkha của bộ luật TỨ PHẦN (thuộc Bộ phái Pháp Tạng - Dhammaguptaka) để sống cho xứng đáng làm người, làm đệ tử của Đức Phật Thích Ca. 

Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội, năm 2010.