• tranhducphat
 • benthayhocdao
 • thanhanhniem1
 • khatthuc1
 • vandao2
 • lopbatchanhdao
 • phattuvandao3
 • thanhanhniem3
 • daytusi
 • thanhanhniem2
 • amthat1
 • quetsan
 • lailamtoduong1
 • ttl1
 • amthat2
 • tamthuphattu
 • vandaptusinh
 • chanhungphatgiao
 • phattuvandao1
 • tinhtoa2
 • amthat3
 • ThayTL
 • tinhtoa1
 • huongdantusinh
 • ttl3
 • toduongtuyetson
 • Tranh đức Phật
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Tổ đường Tuyết Sơn

Hành Thập Thiện

Tập sách giúp rèn luyện tư cách đạo đức con người để sống trở thành người tốt cho xã hội, đưa nhân loại đến nơi hạnh phúc chân thật, và giúp con người thoát cảnh thường tình thế gian.