• ttl3
 • vandaptusinh
 • tranhducphat
 • tamthuphattu
 • huongdantusinh
 • amthat3
 • khatthuc1
 • amthat1
 • lopbatchanhdao
 • tinhtoa2
 • quetsan
 • benthayhocdao
 • lailamtoduong1
 • thanhanhniem3
 • thanhanhniem2
 • ttl1
 • thanhanhniem1
 • phattuvandao3
 • amthat2
 • toduongtuyetson
 • tinhtoa1
 • ThayTL
 • daytusi
 • vandao2
 • chanhungphatgiao
 • phattuvandao1
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Tranh đức Phật
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc

Tạo Duyên Giáo Hóa Chúng Sanh

“Tạo duyên Giáo Hóa Chúng Sanh” là tập sách giải thích cặn kẽ Thầy Thông Lạc tu theo pháp môn Nguyên Thủy mà chứng Đạo và nói rõ chỉ có con đường Nguyên Thủy mới đúng Chánh Pháp của Phật Thích Ca. Gồm hai bài: “Người Chiến Thắng”, Trưởng Lão ghi thêm những chi tiết mà tác giả Thông Huyển không thể có, và “Trở Về Đạo Phật” là bài thuyết pháp của Trưởng Lão.

Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội, năm 2011.


TDGHCS-Bia