• amthat2
 • vandaptusinh
 • tinhtoa2
 • huongdantusinh
 • chanhungphatgiao
 • amthat3
 • quetsan
 • lopbatchanhdao
 • khatthuc1
 • phattuvandao3
 • thanhanhniem3
 • amthat1
 • tranhducphat
 • phattuvandao1
 • tinhtoa1
 • benthayhocdao
 • ttl1
 • tamthuphattu
 • vandao2
 • ttl3
 • thanhanhniem1
 • lailamtoduong1
 • daytusi
 • toduongtuyetson
 • thanhanhniem2
 • ThayTL
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Am thất
 • Tranh đức Phật
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc

Thanh Quy Tu Viện Chơn Như

Sách liệt kê những quy định về giới cần thiết để các tu sinh trong tu viện Chơn Như sống hòa hợp và tu tập Định. Ngoài ra sách còn quy định thêm những điều cần thiết phải tuân thủ khi đang sống tu trong Tu viện.

Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội, năm 2010.


TQTVCN-Bia