• lailamtoduong1
 • amthat1
 • daytusi
 • lopbatchanhdao
 • tamthuphattu
 • amthat3
 • phattuvandao1
 • khatthuc1
 • ttl3
 • huongdantusinh
 • quetsan
 • ttl1
 • amthat2
 • tinhtoa2
 • benthayhocdao
 • tinhtoa1
 • phattuvandao3
 • toduongtuyetson
 • thanhanhniem2
 • vandao2
 • thanhanhniem1
 • chanhungphatgiao
 • ThayTL
 • tranhducphat
 • vandaptusinh
 • thanhanhniem3
 • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
 • Am thất
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
 • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
 • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
 • Thầy Thông Lạc
 • Thầy Thông Lạc đi khất thực
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
 • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
 • Tổ đường Tuyết Sơn
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
 • Thầy Thông Lạc viết sách
 • Thầy Thông Lạc
 • Tranh đức Phật
 • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
 • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử

Thời Khóa Tu Tập Theo Thời Đức Phật

Thời khóa biểu tu tập một ngày đêm của chúng Tỳ khưu trong thời Đức Phật còn tại thế (được ghi lại trong kinh bộ Nikaya, do Hoà Thượng Minh Châu dịch từ chữ Pali). 

Nhờ thực hành thời khóa biểu này và tu tập theo Pháp do đức Phật dạy mà chúng tỳ kheo đã chứng đắc tâm vô lậu.